ข้าวอินทรีย์โอกาสดี ๆ ของชาวนาไทย ข้าวอินทรีย์โอกาสดี ๆ ของชาวนาไทย จากข้อมูลในเบื้องต้นของสถาบันยุทธศาสตร์การค้าที่ผ่านมา ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของชาวนาไทย หากมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา หรือปรับปรุงผืนดินของตนเอง และชุมชนให้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งมาในทางวิถีเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เพราะยังมีโอกาสที่จะมีศักยภาพในแง่ของตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศที่เริ่มจะเติบโตสูงในอนาคต