กิจกรรมของไร่สันต้นปุย

กิจกรรมของไร่สันต้นปุย เป็นกิจกรรมของการเกษตรวิธีอินทรีย์ที่เราต้องการให้ครอบครัวไทยมีสุขภาพดี บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปลอดจากสารพิษเจือปน