ข้าวอินทรีย์โอกาสดี ๆ ของชาวนาไทย

ข้าวอินทรีย์โอกาสดี ๆ ของชาวนาไทย

ข้าวอินทรีย์โอกาสดี ๆ ของชาวนาไทย จากข้อมูลในเบื้องต้นของสถาบันยุทธศาสตร์การค้าที่ผ่านมา ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของชาวนาไทย หากมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา หรือปรับปรุงผืนดินของตนเอง และชุมชนให้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งมาในทางวิถีเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เพราะยังมีโอกาสที่จะมีศักยภาพในแง่ของตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศที่เริ่มจะเติบโตสูงในอนาคต

ข้าวอินทรีย์โอกาสดี
ข้าวอินทรีย์โอกาสดี

ในมุมมองของผู้บริโภคผมรู้สึกว่าผู้ที่ยังไม่เคยทานข้าวกล้องอินทรีย์ เนื่องจากอาจจะมีความรู้สึกว่า ทำไมข้าวกล้องอินทรีย์ราคาสูง แต่จากข้อเท็จจริงในเรื่องของราคาหากไปพิจารณาดูในตลาด ราคาข้าวกล้องอินทรีย์สำหรับผู้ที่ห่วงใยในสุขภาพกับราคาข้าวหอมมะลิขัดขาวที่รับประทานกันอยู่ราคาต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (จากตารางเป็นราคาข้าวขาวขายส่ง)

ข้าวอินทรีย์โอกาสดี

มาดูกันว่าโอกาสดี ๆ ของชาวนาไทยได้มาได้อย่างไร

หากดูจากตารางข้อมูลจากสถาบันยุทธศาสตร์การค้าจะพบว่ามีปัจจัยที่ทำให้ข้าวอินทรีย์มีราคาสูงกว่า เพราะว่าการผลิตข้าวอินทรีย์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก พื้นที่เพาะปลูกจะมีเพียง 0.1% เทียบกับพื้นที่เกษตรทั้งหมด และมีเพียง 4% ที่มีไว้เพื่อจำหน่ายในประเทศเท่านั้น และจากการที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารพิษในการดูแลข้าวส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่น้อยกว่าการปลูกทั่ว ๆ ไปด้วย

แล้วทำไมถึงกล่าวว่าเป็นโอกาสดีของชาวนาไทย ก็เพราะว่าในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจในคุณภาพชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้น หากสังเกตุดูจากประชากรของจีนที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ จะมีความใส่ใจในความปลอดภัยมากขึ้น การผลิตข้าวจะเน้นผลิตเพื่อบริโภคภายในมากกว่า ซึ่งตรงกันข้ามกับของไทยที่เน้นส่งออกมากกว่า

เมื่อคนไทย รวมถึงตลาดต่างประเทศเริ่มหันมาใส่ใจในความปลอดภัย และสุขภาพมากยิ่งขึ้น แนวโน้มความต้องการบริโภคจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อมีความต้องการมากขึ้น การพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยี่ในการผลิตก็จะดีขึ้น ช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง และผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น นี่แหละครับโอกาสดี ๆ ของชาวนาไทย

ข้อมูลอ้างอิง : กรมการค้าภายใน และสถาบันยุทธศาสตร์การค้า

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *